Strategistrækning J5.04.01

Strategistrækningen starter øst for Hadsund og slutter ved Thygeslund vest for Hadsund. Strækningen er 4,8 km lang og ligger i Mariagerfjord Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.04.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Hadsund, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 223, Kastbjerg Ådal ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Thygeslund.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen og skift fra land og by.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre