Strategistrækning J5.04.02

Strategistrækningen starter ved Thygeslund vest for Hadsund og slutter øst for Hobro by. Strækningen er 26,4 km lang og ligger i Mariagerfjord Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.04.02

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 22, Kielstrup Sø; nr. 222, Villestrup Ådal samt nr. 223, Kastbjerg Ådal ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Thygeslund; Nybrogård; Lundshøje; Kielstrup Sø; Lånhus Strand; Krogen; Krogen Strand; Krogen Strand; Hegedal og Hegedals Bakker.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre