Strategistrækning J5.05.01

Strategistrækningen starter ved Tørring i Randers Fjord og slutter ud for Piggen på vestlig side af fjorden. På østsiden forløber strækningen fra Fjordplantagen til Udbyhøj Færgeoverfart. Strækningen er 37,1 km lang og ligger i Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.05.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Mellerup og Udby, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.  

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strækningen ligger i risikoområde Randers Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. 

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre