Strategistrækning J5.05.02

Strategistrækningen starter over for Piggen på nordlig side og slutter ved Uggelhuse på sydsiden af fjorden. Strækningen omfatter hele den vestlige del af Randers Fjord og by. Strækningen er 42,3 km lang og ligger i Randers Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.05.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Langå, Ulstrup, Ålum, Assentoft, Tebbestrup Kær, Albæk, Uggelhuse, Stevnstrup og Randers, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, kirker, fredede bygninger, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord samt nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Lundbjerggård Rigkær; Vinkel Vældmose og Ø-Bakker.

Strækningen ligger i risikoområde Randers Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Randers Kommune planlægger mulig højvandsbeskyttelse ved Sporbyen Scandia. Kommunen arbejder endvidere på en udviklingsplan for ”Flodbyen Randers – Byen til Vandet”, hvor højvandsbeskyttelse indgår i byudviklingen.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre