Strategistrækning J5.05.03

Strategistrækningen starter ved Uggelhuse og slutter ved Fjordplantagen og omfatter Grund Fjord og Allingåbro. Strækningen er 19,9 km lang og ligger i Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.05.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Ørsted, Uggelhuse og Allingåbro, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, forsyningsnetværket og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, en høfde og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Hevringholm alleer (elmetræer).

Strækningen ligger i risikoområde Randers Fjord, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre