Strategistrækning J5.06.03

Strategistrækningen starter øst for Bønnerup Strand og slutter sydøst for Hjembæk, ved grænsen til delstrækning J5.07. Strækningen er 13,8 km lang og ligger i Norddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.06.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Bønnerup Strand, sommerhusområdet Gjerrild Nordstrand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 245, Ålborg Bugt, østlige del ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningen Gjerrild Nordstrand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre