Strategistrækning J5.08.03

Strategistrækningen starter ved Læsø Golfklub og slutter øst for Østerø Havn. Strækningen er 4,8 km lang og ligger i Læsø Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.08.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Østerby Havn, sommerhusområdet Tyvhullerne samt landbrugsarealer.  

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 9, Strandenge på Læsø og havet syd herfor samt nr. 10, Holtemmen, Højsande og Nordmarken ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der er desuden fredningen Nordmarken.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre