Strategistrækning J6.01.01

Strategistrækningen starter ved Hyllested Skovgård, grænsen til hovedstrækning J5, og slutter ved Blushøj. Strækningen er 11,9 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.01.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Dråby Strand, Holme Strand og Boeslum Strand, spredt bebyggelse, landbrugsarealer samt skov og naturområder, herunder Nationalpark Mols Bjerge.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, et ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 48, Stubbe Sø samt nr. 231, Kobberhage kystarealer ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Boeslum Strand; Dråby Strand; Dråby Strand; Holme, skanser; Stubbe Sø og Stube Hus, jernbaneterræn.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre