Strategistrækning J6.01.02

Strategistrækningen starter ved Blushøj og slutter syd for Ahl ved grænsen til delstrækning J6.02. Strækningen er 20,5 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.01.02

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Øerne, Elsegårde Strand, Gåsehage og Lærkelunden, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer, skov og naturområder, herunder dele af Nationalpark Mols Bjerge.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 231, Kobberhage kystarealer ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Svarthøje.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun meget høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. 

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre