Strategistrækning J6.02.01

Strategistrækningen starter syd for Ahl ved grænsen til delstrækning J6.01 og slutter syd for Ebeltoft Skudehavn. Strækningen er 5,6 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.02.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Ahl, spredt bebyggelse, landbrugsarealer samt naturområder og skov, herunder Nationalpark Mols Bjerge.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Udsigten fra Ebeltoft-Ahl vejen ind over Ebeltoft vig mod Ebeltoft.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre