Strategistrækning J6.02.02

Strategistrækningen starter syd for Ebeltoft Skudehavn og slutter vest for Lyngsbæk Strand. Strækningen er 12,6 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.02.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Ebeltoft, sommerhusområderne Handrup Strand, Lyngsbæk Strand og Femmøller Strand samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, en beredskabsstation, fredede bygninger og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 227, Mols Bjerge med kystvande ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Mols Bjerge Nord; Nordre Strandvej og Udsigten fra Ebeltoft-Ahl vejen ind over Ebeltoft vig mod Ebeltoft.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre