Strategistrækning J6.02.05

Strategistrækningen starter ved Sletterhage Fyr og slutter nord for Fejrup. Strækningen er 5,7 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.02.05

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.  

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 51, Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Ørby, Stødov Klint, Smumhagen.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre