Strategistrækning J6.03.06

Strategistrækningen starter ved Hestehave og slutter ved Hundshøj sydøst for Gammel Løgten. Strækningen er 10,9 km lang og ligger i Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.03.06

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Følle Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov, herunder dele af Nationalpark Mols Bjerge.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 230, Kaløskovene og Kaløvig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Havhuse; Følle Vig og Ugelbølle Hoved.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre