Strategistrækning J6.03.08

Strategistrækningen starter syd for Havskov og slutter ved Skæring Havbakker. Strækningen er 8,4 km lang og ligger i Aarhus Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.03.08

Inden for strategistrækningen ligger byerne Studstrup og Aarhus, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer. Derudover ligger Studstrupværket ved strategistrækningen.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningen Grevelund.

Af Aarhus Kommunes lokalplan nr. 1108 for boligområde ved Skæring Strand fremgår, at det på sigt kan blive nødvendigt at etablere diger eller anden form for kystbeskyttelse.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre