Strategistrækning J6.04.02

Strategistrækningen starter nord for Mariendal Havbakker, slutter nord for Kysing Næs og omfatter Norsminde Fjord. Strækningen er 14,4 km lang og ligger i Århus Kommune og Odder Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.04.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Rørt, Nølev og Norsminde, sommerhusområderne Rude Strand, Kysing Næs, Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, en høfde, ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 59, Kysing Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Kysing - Norsminde og Næsset.

Odder Kommune oplyser, at der er opmærksomhed omkring mulig oversvømmelse ved bl.a. Assedrup.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre