Strategistrækning J6.04.03

Strategistrækningen starter nord for Kysing Næs og slutter syd for Dyngby Strand. Strækningen er 8,9 km lang og ligger i Odder Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.04.03

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Dyngby Strand, Dyngby Lyng, Rude Strand, Saksild Strand og Kysing Næs, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, høfder, ledeværk, en sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 59, Kysing Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede, mose, overdrev og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre