Strategistrækning J6.04.04

Strategistrækningen starter syd for Dyngby Strand og slutter sydvest for Hou ved grænsen til delstrækning J6.05. Strækningen er 8,6 km lang og ligger i Odder Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.04.04

Inden for strategistrækningen ligger byen Hov, sommerhusområdet Bovlstrup Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, et ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Gersdoffslund.

Odder Kommune oplyser, at byområdet i Hou indgår i kommunens klimatilpasningsplan som et særligt indsatsområde. Kommunen oplyser, at der over de næste 3 år indledes projektet ”Færgebyen”, som indeholder privat ejendom og erhverv, som vil lede til en væsentlig stigning af sårbarhederne i området.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre