Strategistrækning J6.05.01

Strategistrækningen starter sydvest for Hou ved grænsen til delstrækning J6.04 og slutter øst for Skovgårdsparken. Strækningen er 26,0 km lang og ligger i Odder Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.05.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Gylling, sommerhusområdet Skovgårdsparken, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Gersdoffslund og Horskær.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko til høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko til meget høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre