Strategistrækning J6.05.05

Strategistrækningen er afgrænset ved Odder Bro og afbryder strategistrækning J6.05.04 fra broens østlige side til dens vestlige side. og omfatter området nord for broen, inklusiv naturområdet Nørrestrand og dele af Store Hanstedå. Strækningen er 0,4 km lang og ligger i Horsens Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.05.05

Inden for strategistrækningen ligger byen Horsens, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningen Horsens Nørrestrand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre