Strategistrækning J6.05.06

Strategistrækningen starter ved Langelinje Anlægget og slutter vest for Klokkedal Å. Strækningen er 10,6 km lang og ligger i Horsens Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.05.06

Inden for strategistrækningen ligger byen Horsens samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, en beredskabsstation, kirker, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Bollersti og Bygholm Park.

Horsens By er udpeget som risikoområde. Kommunen planlægger at udfører konkrete højvandstiltag på havnen ved terrænhævning og evt. ved anlæggelse sluser i Bygholm Å og Dagnæs Bæk.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre