Strategistrækning J6.06.03

Strategistrækningen starter vest for Juelsminde by og slutter ved Bjergfald Skov ved grænsen til delstrækning J6.07. Strækningen er 10,9 km lang og ligger i Hedensted Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.06.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Juelsminde, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Barritskov.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko et enkelt sted.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko et enkelt sted.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre