Strategistrækning J6.07.05

Strategistrækningen starter ved Holtserhage og slutter ved Gauerslund Skov. Strækningen er 6,0 km lang og ligger i Vejle Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.07.05

Inden for strategistrækningen ligger byen Brejning, sommerhusområderne Sellerupstrand og Brejning Strand, spredt bebyggelse samt skov- og landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 79, Munkebjerg Strandskov ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Holtser Hage Andkær Vig og Vognkær Enge.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko et enkelt sted.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre