Strategistrækning J6.07.07

Strategistrækningen starter syd for Hvidbjerg Strand og slutter øst for Bøgeskov Strand. Strækningen er 4,9 km lang og ligger i Vejle Kommune og Fredericia Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.07.07

Inden for strategistrækningen ligger byerne Pjedsted, Bredstrup og Bøgeskov, sommerhusområderne Bøgeskov Strand, Høl og Hvidbjerg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Rands Fjord Øst; Hølsminde, Rands Fjord; Hvidbjerg og Rands Fjord Vest.

Vejle Kommune har i 2019 anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse til et kommunalt fællesprojekt ved Randsborg.  Projektet omhandler etablering af højvandsbeskyttelse i form af et dige ud for Randsborg i Høl.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre