Strategistrækning J6.08.03

Strategistrækningen starter nord for Trekanten og slutter vest for Mårup Havn inkludere Mårup Skov og slutter ved Klitgård Camping. Strækningen er 8,0 km lang og ligger i Samsø Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.08.03

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Mårup Østerstrand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om fredede bygninger og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 55, Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede samt nr. 58, Nordby Bakker ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko et enkelt sted.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel til høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre