Strategistrækning J6.08.04

Strategistrækningen starter vest for Mårup Havn og slutter ved Klitgård Camping. Strækningen er 12,4 km lang og ligger i Samsø Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J6.08.04

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en høfde og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 58, Nordby Bakker ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningerne Brøndkæret; Petersborg og Nordvest Samsø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko et enkelt sted.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre