Strategistrækning J7.01.03

Strategistrækningen starter ved Kastellet og slutter ved Erritsø Bæk. Strækningen er 7,4 km lang og ligger i Fredericia Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.01.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Fredericia samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, en fredet bygning, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en høfde, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev og sø.

Fredericia Kommune har oplyst, at der ved kanalbyen er etableret klimamur og lavet terrænhævning.

Strækningen ligger i risikoområde Fredericia, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre