Strategistrækning J7.01.06

Strategistrækningen starter vest for Snoghøj og slutter sydvest for Børup Skov ved grænsen til delstrækning J7.02. Strækningen er 2,4 km lang og ligger i Fredericia Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.01.06

Inden for strategistrækningen ligger landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre