Strategistrækning J7.03.09

Strategistrækningen starter øst for Noret og slutter vest for Blokhusskoven. Strækningen er 15,9 km lang og ligger i Haderslev Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.03.09

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Kelstrup Strand, Blokhusskoven og Hejsager Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 112, Lillebælt ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Haderslev Kommune arbejder på et kommunalt fællesprojekt ”Vores Kyst”, der dækker områderne Hejsager Strand og Kelstrup Strand. Det er stadig usikkert hvilken form for kystbeskyttelse der bliver tale om. Kystdirektoratet har udtalt sig omkring projektet i 2018.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre