Strategistrækning J7.04.01

Strategistrækningen dækker Haderslev Fjord fra Vesterris til Ørby Hage på nordsiden af fjorden og fra Starup til Stevelt Bro på sydsiden af fjorden. Strækningen er 25,4 km lang og ligger i Haderslev Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.04.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Starup, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 112, Lillebælt ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre