Strategistrækning J7.05.02

Strategistrækningen starter ved Jørgensgård Skov og slutter øst for Vingelhøj. Strækningen er 12,6 km lang og ligger i Aabenraa Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.05.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Styrt-om, Hostrupskov og Aabenraa samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, fredede bygninger, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Sønder Hostrup Kyst; Fladstensdalen i Aabenraa og Hjelmhaverne.

Strækningen ligger i risikoområde Aabenraa, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre