Strategistrækning J7.05.03

Strategistrækningen starter øst for Vingelhøj og slutter ved Varnæs Hoved ved grænsen til delstrækning J7.06. Strækningen er 9,2 km lang og ligger i Aabenraa Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.05.03

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Åbenrå Fjordvej og Varnæs Hoved.

Strækningen ligger i risikoområde Aabenraa, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede der generelt ses på strækningen, samt skift fra by til land.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre