Strategistrækning J7.06.02

Strategistrækningen starter ved Snogbæk Nederby og slutter ved Alssundbroen og omfatter begge sider af Als Sund. Strækningen er 15,2 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.06.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Øster Sottrup, Kær og Sønderborg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer, skov og naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, et ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Sandbjerg Slot.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre