Strategistrækning J7.06.03

Strategistrækningen starter ved Alssundbroen og slutter ved Klintinghoved på Als ved grænsen til delstrækning J7.09. På fastlandet slutter strækningen ved Als Sunds udløb ved grænsen til delstrækning J7.07. Strækningen omfatter begge sider af Als Sund. Strækningen er 11,9 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.06.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Sønderborg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, en kirke, fredede bygninger og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningerne Dybbøl Udsigt; Dybbøl og Kurhusskoven.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre