Strategistrækning J7.06.04

Strategistrækningen starter ved Arnkilsøre og Als Sunds nordlige udløb og slutter ved Hellesø Klint ved grænsen til delstrækning J7.08. Delstækningen omfatter Augustenborg Fjord og den østlige kyst i Als Fjord. Strækningen er 67,9 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.06.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Sebbelev, Oksbøl, Mjels, Augustenborg og Sønderborg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer, skov og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation, en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 105, Augustenborg Skov ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Langhøj Dysser, Brandsbøl Gravhøje; Brandsbøl Gravhøje; Brovold, Svenskeskansen og Bro Vejtræer.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun meget høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko til høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre