Strategistrækning J7.07.04

Strategistrækningen starter syd for Rendbjerg Marina og slutter ved Alnor vest for Gråsten. Strækningen omfatter Nybøl Nor. Strækningen er 25,2 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J7.07.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Egernsund, Gråsten og Adsbøl, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer. Desuden findes Gråsten Slot i strategistrækningen.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, kirker, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als samt nr. 94, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Sønderborg Kommune planlægger at påbegynde kommunalt fællesprojekt for højvandssikring af Gråsten by i nærmeste fremtid.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre