Sådan bruger du Kystplanlægger 

Kystplanlægger kan bruges på forskellige måder, alt efter behov og ønske i den enkelte kommune.

Få overblik over oversvømmelses- og erosionsrisiko på kort, mellemlangt og langt sigt
Kystplanlægger indeholder kortlægning af oversvømmelses- og erosionsrisikoen for alle danske kyststrækninger for tre tidsperspektiver: I dag, om 50 år og om 100 år.

Data finder du i Kystplanlæggers webGIS,  som du finder på forsiden og som også kan tilgås fra den faste menu øverst på hjemmesiden. I starten af næste år vil det desuden blive muligt at downloade data. Det er særligt relevant for kommuner, der ønsker at arbejde direkte med kortlægningen.

Få strategiforslag til håndtering af risikoen

Kystplanlægger indeholder endvidere vejledende strategier til håndtering af oversvømmelses- og erosionsrisikoen langs hele Danmarks kyststrækning. Strategierne kan for eksempel bruges i forbindelse med kommuneplanlægning, helhedsorienterede løsninger, der drives af kommunen (kommunale fællesprojekter) eller ved konkret sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger.

Strategierne er udarbejdet uafhængigt af kommunegrænser og bygger på to overordnede tilgange til, hvordan risikoen kan håndteres. På strækninger med høj risiko foreslås en strategi, der kan reducere den: Reduktion af risikoniveauet. Hvor risikoen er mindre, foreslås en strategi, der indebærer accept af, at risikoniveauet stiger over tid: Accept af, at risikoniveauet stiger.

Strategierne for en konkret kyststrækning findes ved at følge hjemmesidens systematiske inddeling af Danmark i hovedstrækninger, delstrækninger og strategistrækninger.

For hver strategistrækning er der kort, der viser oversvømmelses- og erosionsrisikoen samt en strategi for hvert af de tre tidsperspektiver: kort sigt (20-årigt perspektiv), mellemlangt sigt (50-årigt perspektiv) samt langt sigt (100-årigt perspektiv).

Få vejledende forslag til løsninger

Sammen med strategierne præsenteres vejledende forslag til løsninger. Disse løsningsforslag handler fortrinsvis om kystbeskyttelsesforanstaltninger, men skal altid samtænkes med muligheden for forebyggelse og styrkelse af paratheden i lokalsamfundet.

Løsningsforslagene er vejledede og hvis en kommune ønsker at tage udgangspunkt i de vejledende løsninger, skal kommunen foretage konkrete detailundersøgelser samt eventuelle samfundsøkonomiske analyser i forhold til fastlæggelse af detailprojekter.