Delstrækning S1.01

Delstrækningen S1.01 er en del af kommunerne Slagelse og Kalundborg og starter ved Svendstrup Strand i syd og Drøsselbjerg Strand i nord. Strækningen er ca. 16 km lang.
J1.01 omfatter strategistrækningerne: S1.01.01 – J1.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.01.01

S1.01.02

S1.01.03

Om delstrækning S1.01

Grænserne for delstrækningen er strategisk placeret for at holde bugten og det lavtliggende område omkring bugten samlet.

Delstrækningen strækker sig omtrent 16 km og ligger i Slagelse Kommune og Kalundborg Kommune. Delstrækningen er afgrænset ved Svendstrup Strand i syd og Drøsselbjerg Strand i nord.

Byer/sommerhusområder

Slagelse Kommune: Her ligger sommerhusområderne Knivkær, Frølunde Fed, Næsby Strand, Kelstrup Strand, Almindkrog, Lille Kongsmark, Kongsmark Strand, Stillinge Strand, Bildsøstrand og Lynghuse.

Kalundborg Kommune: Her ligger sommerhusområderne Drøsselbjerglung, Drøsselbjerg Strand og Venemose. 

Dele af strækningen består af landbrugsarealer og spredt bebyggelse.

Natur

I Slagelse Kommune ligger de fredede områder Bildsø Strand og Tude Å, Vårby Å. Desuden ligger §3-beskyttede naturtyper spredt langs størstedelen af delstrækningen i form af enge, moser, overdrev, strandenge og søer.

I Kalundborg Kommune ligger §3-beskyttede naturtyper i form af strandenge og overdrev.