Strategistrækning S1.01.01

Strategistrækningen starter vest for Svenstrup ved grænsen til hovedstrækning S4 og slutter nord for Næsby Strand. Strækningen er 6,3 km lang og ligger i Slagelse Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.01.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Hemmeshøj, Svenstrup, Øster Stillinge og Vemmelev, sommerhusområderne Frølunde Fed, Knivkær og Næsby Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, et ledeværk og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Tude, Vårby Å.

Slagelse Kommune har i september 2020 påbegyndt etablering af højvandsbeskyttelse, i form af et dige, ved Næsby Strand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre