Strategistrækning S1.01.03

Strategistrækningen starter ved Lynghuse og slutter ved nord for Drøsselbjerg Strand ved grænsen til delstrækning S1.02. Strækningen er 2,4 km lang og ligger i Kalundborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.01.03

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Drøsselbjerg Strand, Lynghuse og Drøsselbjerglung samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af overdrev og strandeng.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre