Strategistrækning S1.04.01

Strategistrækningen starter vest for Røsnæs Fyr ved grænsen til delstrækning S1.03 og slutter ved Oddermose. Strækningen er 13,3 km lang og ligger i Kalundborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.04.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Vollerup Overdrev og Røsnæs Strandpark, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, et dige, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre