Strategistrækning S1.04.04

Strategistrækningen starter ved udløbet af Bregninge Å og slutter ved Vesterlyng Strand. Strækningen omfatter øen Nekselø, er 25,7 km lang og ligger i Kalundborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.04.04

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Føllenslev Græsmark og Eskebjerg Enghave, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 154, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Eskebjerg Vesterlyng.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre