Strategistrækning S1.04.06

Strategistrækningen omfatter øen Sejerø. Strækningen er 26,9 km lang og ligger i Kalundborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.04.06

Inden for strategistrækningen ligger byen Sejerby, sommerhusområderne Kyllinggård, Svalegård, Fruergård og Nordstrand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 154, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø.

Kalundborg Kommune har i 2020 givet tilladelse til etablering af skråningsbeskyttelse samt fodring på udsatte strækninger ud for Mastrupvej og Vestervej på Sejerø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre