Strategistrækning S1.06.04

Strategistrækningen starter vest for Overby Lyng og slutter øst for Yderby Lyng. Strækningen er 5,4 km lang og ligger i Odsherred Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S1.06.04

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige.

Natura2000-området nr. 154, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Sjællands Odde.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre