Delstrækning S2.02

Delstrækningen S2.02 er en del af kommunerne Odsherred, Frederikssund og Halsnæs. Strækningen dækker Yderbredningen i Isefjorden og afgrænses i nord ved indløbet til Isefjorden ved Korshage og Hundested Havn og i øst ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. I sydvest afgrænses delstrækningen ved Lammefjordens indløb ved Kongsøre Skov og i sydøst ved Kyndby Huse. Strækningen er ca. 79 km lang.
S2.02 omfatter strategistrækningerne: S2.02.01 – S2.02.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.02.01

S2.02.02

S2.02.03

S2.02.04

S2.02.05

S2.02.06

Om delstrækning S2.02

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde den nordlige del af fjorden samlet.

Delstrækningen dækker Yderbredningen i Isefjorden og afgrænses i nord ved indløbet til Isefjorden ved Korshage og Hundested Havn og i øst ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. I sydvest afgrænses delstrækningen ved Lammefjordens indløb ved Kongsøre Skov og i sydøst ved Kyndby Huse. Delstrækningen ligger i Odsherred Kommune, Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune og er i alt 79 km lang.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger byerne Rørvig, Nykøbing Sjælland, Moseby og Strandhuse og sommerhusområderne Nakkehage og Bøsserup Huse.

Frederikssund Kommune: Her ligger byen Kyndby Huse og sommerhusområderne Dalby Huse, Landerslev Strand, Over Dråby Strand, Hjortegårde, Hornsved og Bakkegårde.

Halsnæs Kommune: Her ligger byen Hundested.

I Odsherred og Frederikssund Kommuner er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer

Natur

I Odsherred Kommune og Halsnæs Kommune ligger Natura2000-område nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Odsherred Kommune ligger ligeledes Natura2000-område nr. 271 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov.

I Frederikssund Kommune ligger Natura2000-område nr. 245 Kyndby Kyst og nr. 133 Jægerspris Skydeterræn.

Det fredede områder Rørvig Skov ligger i Odsherred Kommune, ligeledes gør det fredede område Hov Vig. I Frederikssund Kommune ligger Dyssegården og Kulhuse, som er fredede områder. Ud for Hundested i Halsnæs Kommune ligger det fredede område Lynæs.

På store dele af strækningen er der §3-beskyttede naturtyper, særligt søer, strandenge og overdrev.