Strategistrækning S2.05.01

Strategistrækningen starter ved den nordlige spids af Kulhuse, ved grænsen til delstrækning S2.02, og slutter lige øst for Kulhuse. Strækningen er 3,8 m lang og ligger i Frederikssund Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområdet Kulhuse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 136, Roskilde Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose og strandeng. Der er desuden fredningerne Kulhuse og Jægerspris Nordskov.

Kommunen har iværksat et projekt for at oversvømmelsesbeskyttelse af Kulhuse med et dige.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen, samt skift fra by til land og delstrækningsgrænsen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre