Strategistrækning S2.05.02

Strategistrækningen startersyd for Kulhuse i Roskilde Fjord og slutter nord for Lyndby Strand i Lejre Fjord. Strækningen dækker hele den østlige side af halvøen Hornsherred samt Eskildsø. Strækningen er 86,3 km lang og ligger i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Sønderby, Østby, Gershøj og Jægerspris, sommerhusområderne Skuldelev Strand, Hyllingeris, Tørslev Hage, Kulhuse og Gerlev Strandpark, spredt bebyggelse, natur, skov samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 136, Roskilde Fjord samt nr. 235, Jægerspris Skydeterræn ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Sct. Olavs Kilde; Østerby Flak, Hammer, Dyndet; Selsø Sø; Skuldelev Ås, Koholm Mose; Jægerspris Nordskov og Selsø-Lindholm Gods.

Frederikssund kommune har i 2020 besluttet af fremme et kommunalt fællesprojekt der omhandler højvandsbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre