Strategistrækning S2.05.04

Strategistrækningen starter øst for Lyndby Strand, slutter vest Roskilde by og inkluderer hele halvøen Bognæs. Strækningen er 53,4 km lang og ligger i Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.04

Inden for strategistrækningen ligger byerne Kornerup, Svogerslev, Lindenborg, Gevninge, Lyndby og Roskilde, sommerhusområderne Lyndby Strand og Strandager, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 136, Roskilde Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Gl. Lejre; Lyndby Strand; Lejre Vig, Mariedal; Kattinge Vig; Kattinge Vig, Risgård; Boserup Skov, Kattinge Vig; Sankt Hans Hospital og Selsø-Lindholm Gods.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre