Strategistrækning S2.05.05

Strategistrækningen starter vest for Roskilde by og slutter nord for Himmelev. Strækningen er 5,0 km lang og ligger i Roskilde Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.05

Inden for strategistrækningen ligger byen Roskilde samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, en fredet bygning og en potentielt forurenende virksomhed.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 136, Roskilde Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Sankt Hans Hospital.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen og skiftet fra land til by.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre