Strategistrækning S2.05.07

Strategistrækningen starter syd for Jyllinge og slutter nord for Jyllinge Nordmark ved udløbet af Værebro Å. Strækningen er 13,5 km lang og ligger i Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune og Egedal Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.07

Inden for strategistrækningen ligger byerne Tangbjerg, Jyllinge og Ølstykke-Stenløse, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, et ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 136, Roskilde Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Lille Rørbæk.

Roskilde og Frederikssund Kommuner har i 2020 givet tilladelse til etablering af et fjorddige, en sluse og et å-dige ved Jyllinge Nordmark.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre