Strategistrækning S2.05.10

Strategistrækningen starter nord for Græse Bakkeby og slutter nord for Lille Kregme. Strækningen er 11,1 km lang og ligger i Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.10

Inden for strategistrækningen ligger byerne Frederiksværk og Havelse Mølle, sommerhusområderne Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, Ølsted Nordstrand, Ølsted Sydstrand og Store Havelse Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, en sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 136, Roskilde Fjord ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hvide Klint; Strø Bjerge; Grævlingehøj og Fuglevad.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre